College biedt begroting 2018 aan aan gemeenteraad

Wethouder Mark Pol

Wethouder Pol: ‘Begroting biedt goede basis voor toekomst’
Het Almeerse college van B&W kiest bij de begroting 2018 voor behoedzaam investeren in concrete projecten. Zo wordt er geïnvesteerd in het beheer en groen in de stad, in de toekomst van Almere Haven, in de noodzakelijke aanpak van zieke bomen en in extra capaciteit voor de ondersteuning van wijkteams.

De investeringen die gedaan worden, hebben zoveel mogelijk een direct effect in de stad. Daarnaast ligt in de begroting die het college aan de gemeenteraad voorstelt, de nadruk op herstel van de financiële weerbaarheid, omdat dat een goede basis geeft voor de toekomst.

De Nederlandse economie trekt behoorlijk aan en het perspectief voor Almere is gunstig. Op de woningmarkt is het economisch herstel goed te zien. Almere verwacht dan ook in 2018 een flinke woningproductie. Naar verwachting worden er komend jaar meer dan 2.000 woningen toegevoegd. De positieve gevolgen hiervan zijn terug te zien in de grondverkopen en in de omvang van de totale woningvoorraad. Maar de beschikbare financiële ruimte in de begroting van de gemeente Almere blijft nog beperkt.

Wethouder Pol van Financiën: “Bij de jaarrekening hadden we een overschot van € 20 miljoen. Daarvan sparen we nu € 16 miljoen en gebruiken we € 4 miljoen om te investeren. We verwachten wel meer financiële ruimte, maar we kiezen ervoor om geen geld uit te geven dat er nog niet is. Door het zorgvuldige financieel beleid van de afgelopen jaren kunnen we juist een steviger financieel fundament neerzetten. Mede daardoor en door het gunstige vooruitzicht kan Almere de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.” Het college constateert dat er genoeg uitdagingen voor de toekomst liggen: verdere stedelijke vernieuwing, de transformatie in het sociaal domein, het beheer van de openbare ruimte in de stad en het op niveau houden van de voorzieningen in onze groeiende stad.
Investeren in onderhoud en groen.

Met de ruimte die in de begroting 2018 is ontstaan, is het niet alleen mogelijk te zorgen voor financiële versteviging, maar ook om behoedzaam te investeren. Het onderhoud van de stad en het groen is het eerste thema waar door het college extra inzet voorgesteld wordt. Voorbeeld is de investering om veel essen in Almere te vervangen of te verwijderen, omdat een groot deel ervan aan de essentaksterfte lijdt. Wethouder Pol: “Investeren in groen en beheer draagt concreet bij aan een hogere kwaliteit van de leefomgeving. Dat is ook zo voor de impuls die we aan Almere Haven willen geven. Zoals iedere stad kampt ook Almere na 40 jaar met wijken die een opknapbeurt nodig hebben. Almere Haven is daarvan als oudste de eerste. Daar gaan we de komende jaren flink aan de slag met het vergroenen, beter verlichten en verlevendigen van het centrum en rond de playground Stadswerfpark.”

Naast die fysieke investeringen is er ook nadrukkelijk ruimte om in Almere Haven goed te kijken naar armoedebeleid, welzijn en extra inzet op de sociaal-economische infrastructuur. Het is de bedoeling om samen met partners in de stad dwarsverbanden te leggen en te benutten. Ook gaat het college goed kijken naar de staat van het 40-jarige stadsdeel en bezien wat daar voor toekomstbestendige ontwikkeling nodig is.

Ook uit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt geïnvesteerd in concrete projecten. Rijk, provincie en gemeente maken via het FVA investeringen mogelijk in onder andere de FlevoCampus, Rondje Weerwater, de inrichting van de Esplanade en het Upcycleperron.

Ook extra geld voor sociaal domein
In het sociaal domein kan Almere de komende jaren een hogere bijdrage vanuit het Rijk tegemoet zien, onder andere voor jeugdhulp. Om de positie van cliënten te verstevigen komt er geld beschikbaar voor het Samen Sterk-budget en voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder wordt er in de voorgestelde begroting geïnvesteerd in de invoering van ondersteuningsprofielen voor de Wmo, die flexibele en betere zorg mogelijk maken en de afhandeling voor inwoners en organisaties eenvoudiger maken. Ook gaat er extra geld naar de de ondersteuning voor de wijkteams. De risico’s voor de bijstand dalen aanzienlijk, doordat het aantal bijstandsgerechtigden stabiliseert en er iets meer geld van het Rijk komt. Het college stelt verder voor om gebruik te maken van het gunstig economisch tij en met partners extra in te zetten op het helpen van mensen van werk naar werk, zoals via het Floriade Werkbedrijf.