Donatie op Locatie geeft geld aan Flevolandse initiatieven

De Buurtwinkel in Lelystad van de stichting Met Inzet Lukt Alles kreeg in de eerste ronde een financiële bijdrage.

Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld krijgen van het VSBfonds. Het fonds start met de tweede ronde van Donatie op Locatie in Flevoland. Eerder kregen zes initiatieven een bedrag. Wie vóór 12 augustus een idee voor een activiteit indient kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro ontvangen.

Kansrijke projecten krijgen een uitnodiging voor een gesprek waarna, in samenwerking met CMO Flevoland, het VSBfonds beslist of er een bijdrage gedaan wordt. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot tienduizend euro. Binnen twee weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.
Tijdens de eerste ronde, dit voorjaar, kregen bijvoorbeeld een Buurtwinkel en Buurtmoestuin, een mobiele jongerenontmoetingsplek, het plan om te starten met een wijkjobcoach en nog enkele initiatieven een financiële bijdrage.

Ideeën aanmelden
Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap. De aanvraag moet vóór 12 augustus binnen zijn bij het VSBfonds. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden.

Het VSBfonds nodigt kanshebbers uit om eind augustus bij CMO Flevoland in Lelystad voor een persoonlijk gesprek langs te komen. Binnen twee weken krijgen indieners daarna bericht of ze wel of niet een donatie krijgen.

Over VSBFonds
VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Een uit de hand gelopen grap: 20 uur lang in hangachtbaan Condor

Achtbaanliefhebber Joey Schadenberg

Een onschuldig bericht op Twitter ging viraal en ontvouwde zich tot een bijzondere challenge: 20 uur in lang in Walibi-achtbaan Condor. Joey Schadenberg ging op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli van 10.00 tot 20.00 uur in Condor, bij elkaar zo’n 20 uur.

Joey Schadenberg is achtbaan-fan en bezoekt regelmatig Walibi Holland. Condor, de in 1994 gebouwde hangachtbaan gebouwd door Vekoma, heeft een bijzonder plekje in Joey’s hart: “Condor is gebouwd door Vekoma en was destijds de eerste hangachtbaan van Europa.” Om Joey’s gezondheid in de gaten te houden zullen EHBO’ers hem gedurende dag controleren.

Opbrengst voor Stichting Opkikker
De opbrengst van de challenge gaat naar Stichting Opkikker. Bezoekers konden op zaterdag 20 en zondag 21 juli naast Joey zitten. “Het zou enorm gaaf zijn als mensen doneren om naast mij te zitten,” liet Joey vooraf weten. Joey wilde naar eigen zeggen een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor Stichting Opkikker.

Uiteindelijke maakte hij maar liefst meer dan 200 ritjes in de Condor, de beruchte hangende achtbaan van Walibi Holland. Even na sluitingstijd werd de zogenoemde Condor Challenge afgesloten met ritje nummer 222. Dat houdt in dat de pretpark-fan in twee dagen tijd in totaal 1.110 keer over de kop is gegaan en bijna 147 kilometer heeft afgelegd. Uiteindelijk werd er een cheque van 1.527 euro uitgereikt aan Stichting Opkikker.

Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in regio Noordelijk Flevoland

Om Noordelijk Flevoland voor te bereiden op de toekomst investeren Rijk en regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Rijk en MRA tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

ALMERE – Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Wethouder Loes Ypma van Almere. ,,Deze woondeal is een eerste stap om te zorgen voor betaalbare woningen en sluit prima aan bij de enorme opgave en woningbeheofte waar wij in Almere voor staan en prioriteit aan geven.”

Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij.

Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam die vandaag door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Halsema van Amsterdam, als voorzitter van de MRA, is ondertekend. Het is de laatste uit een serie van 5 woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.

De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen 3 jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij.

Investeringscapaciteit
Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat met deze opgaven op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio werken samen met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch. Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste 3.000 flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing.

Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan. In de woondeal trekt het Rijk 2 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. Met een budget van 2,9 miljoen euro van de beide provincies in de MRA afgelopen jaar een flexibele pool van experts gestart die kan worden ingezet om bouwplannen (versneld) te realiseren. De minister draagt hier eenmalig 1 miljoen euro aan bij.

Pilots
In aansluiting op pilots in andere woondealregio’s rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij start in Amsterdam een pilot voor de aanpak van ‘veelplegers’. De minister ondersteunt het experiment met een bijdrage van 500.000 euro. Voor de aanpak van woonfraude en het beter kunnen reguleren van vakantieverhuur via bijvoorbeeld AirBnB gaat de minister een wetsvoorstel indienen. De gemeente Zaanstad krijgt 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing en de ondersteuning van woningbezitters die met een stapeling aan kosten te maken hebben, bijvoorbeeld door funderingsproblemen.

Minister Ollongren bezoekt Platform Omgevingswet Flevoland

Emmeke van Ulsen van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek , Jeroen Kwint
van de gemeente Lelystad, wethouder Sparreboom en minister Ollongren – foto: Patricia Pietersen Photography

Het werkbezoek van de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Flevoland op woensdag 12 juni 2019 stond in het teken van de nieuwe Omgevingswet. In het bijzonder het bijbehorende digitale stelsel. In de Try Out Flevoland verkennen de Flevolandse overheidspartners wat iedere organisatie hierin zelf moet doen en wat gezamenlijk opgepakt moet worden. Medewerkers en bestuurders van de overheidspartners gingen hierover met de minister in gesprek.

Bij het werken in de geest van de Omgevingswet is samenwerken tussen alle overheidspartners belangrijk en staat de dienstverlening centraal. Bij de Omgevingswet hoort ook een goede digitale ondersteuning. In het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) moet iedereen – bewoner of ondernemer maar ook de professional – straks op 1 plek snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

Commissaris van de Koning, Leen Verbeek liet minister Ollongren aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waar Flevoland voor staat. “Samenwerken zit in het Flevolandse dna. De organisaties in het platform staan en gaan voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Bij de invoering van de Omgevingswet moet veel gebeuren. Deels hebben we dat per organisatie zelf in de hand maar voor andere zaken hebben we elkaars hulp nodig maar ook die van het Rijk”. Als praktijkvoorbeeld is ook de ontwikkeling van Flevokust Haven gepresenteerd.

Platform Omgevingswet Flevoland
In het Platform Omgevingswet Flevoland bereiden provincie Flevoland, de zes Flevolandse gemeenten, het waterschap, de omgevingsdienst, brandweer, GGD en Rijkswaterstaat zich gezamenlijk voor op de komst van de Omgevingswet.

Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en moderniseert vanaf 2021 de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dan moet er een inzichtelijk stelsel zijn voor initiatiefnemers dat eenvoudig is in het gebruik. Met overzichtelijke regels moet meer ruimte ontstaan voor initiatieven in de fysieke leefomgeving.

1 2 3 10