Presentatie rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’

Op dinsdagavond 27 augustus presenteert de heer Bas Leerink en het betrokken team vanuit IG&H | Health
het adviesrapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’.

Deze bijeenkomst is georganiseerd voor Gemeenteraden en Provinciale Staten en is openbaar. Iedereen die
geïnteresseerd is, kan als toehoorder deze bijeenkomst bijwonen. De bijeenkomst vindt plaats in het
Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gestart

Maandag 28 januari was de aftrap van het nieuwe ambitieuze programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Geweld hoort nergens thuis’. Meer dan 100 professionals uit heel Flevoland hebben tijdens deze goed bezochte startbijeenkomst speerpunten benoemd. Aan deze speerpunten zal de provincie Flevoland de komende drie jaar hard werken, om huiselijk geweld en kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Politieagenten, opvangmedewerkers, reclassering, kinderbescherming en gemeenten, iedereen zat aan tafel om vanuit de praktijk knelpunten te benoemen en prioriteiten aan te geven. Flevoland pakt het samen aan! Lees meer

Voldoende en schoon drinkwater in Flevoland

v.l.n.r. directievoorzitter Vitens Jelle Hannema en gedeputeerde Jan de Reus (fotostudio Wierd)

De provincie Flevoland vindt het belangrijk dat er in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is voor alle Flevolanders en water ‘op maat’ voor bedrijven. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van (grondwater)bronnen voor de openbare drinkwatervoorziening ligt bij de provincie. Met de toenemende vraag naar drinkwater en een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen grondwater wil Flevoland nu goed nadenken en de juiste beslissingen nemen voor de komende eeuw. Daarom heeft het college besloten om een drinkwaterplan te maken. Hierin werkt zij uit hoe de voorraad grondwater in Flevoland wordt ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening en welke andere bronnen er zijn voor de drinkwatervoorziening en voor bedrijfsmatige activiteiten. Onder meer drinkwaterbedrijf Vitens, groot belanghebbende bij het drinkwaterbeleid, wordt hierbij betrokken.

Flevoland zet grondwater van oudsher in als bron voor de openbare drinkwatervoorziening. In het zuidelijk deel van Flevoland ligt daarvoor een boringsvrije zone waarbinnen het diepere grondwater exclusief gereserveerd is voor de openbare drinkwatervoorziening. Alleen Vitens mag deze benutten om te kunnen voorzien in de drinkwatervraag voor Flevoland maar ook voor een deel aan Utrecht en Gelderland. Het noordelijk deel van Flevoland krijgt haar drinkwater vanuit Overijssel. De hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken moet worden afgestemd op het risico van verzilting van het grondwater en verdroging van de natuur. Als dit plafond bereikt is, en dat kan komende eeuw aan de orde zijn, moet extra groei in de drinkwatervraag op een andere manier worden opgevangen. Gedeputeerde De Reus: “We gaan daarom een traject in met het Flevolands drinkwaterplan en natuurlijk gaan we ook met de buurprovincies praten om het drinkwaterbeleid af te stemmen.”

Uitgangspunten van het drinkwaterplan

Bij het drinkwaterplan is een belangrijk uitgangspunt dat het beschikbare zoete grondwater zoveel mogelijk voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Bedrijven kunnen hun water via het drinkwaterbedrijf krijgen of via nader uit te werken alternatieve bronnen. De bedoeling is dat het plan er eind 2019 ligt. Gedeputeerde De Reus: “Naast dat we kijken naar beschikbare bronnen, willen we ook kijken naar de vraagzijde: welke innovaties en waterbesparingsmaatregelen kunnen we in Flevoland benutten? Waterbesparing en keteninnovatie zijn belangrijk om zo lang mogelijk met de beschikbare voorraad grondwater te doen.”

Provincie en drinkwaterbedrijf Vitens werken samen aan het drinkwater van de toekomst

Gedeputeerde Jan de Reus bespreekt de uitgangspunten van het Drinkwaterplan Flevoland met de directie
van Vitens tijdens een werkbezoek aan productielocatie Harderbroek in Zeewolde. “Voldoende en schoon
drinkwater is minder vanzelfsprekend dan we denken, ook in Flevoland. Het is enorm belangrijk dat we
daarin de goede keuzes maken en daarom werken wij graag samen met de provincie Flevoland voor het
drinkwater van de toekomst”, aldus directievoorzitter van Vitens Jelle Hannema.

1 2